Opoja.net

Organizat rinore në Dragash – Avoko

DRAGASH -Qendra Rinore Avoko është aktive në fushën e ndërtimit të paqes, edukimit jo formal, fuqizimin e qytetarëve për të jetuar një jetë dinjitoze në Kosovë. Kjo është aktiv gjatë gjithë Dragashit dhe punon me të gjitha bashkësive etnike që jetojnë në Kosovë.

Krijon mundësi për të rinjtë, të të gjitha përkatësive etnike dhe fetare, për të plotësuar dhe së bashku të zhvillojnë për të ardhme më të mirë për komunën e Dragashit, duke ndikuar në situatën aktuale, interesave të përbashkëta, si dhe mënyra se si për të ndikuar në procesin e vendim marrjes në Dragash për fëmijë!

 

Bazuar në përvojën Qendra Rinore Avoko nga projektet e mëparshme të ngjashme, kryesisht është e qartë se veprimi i propozuar përqendrohet në zhvillimin e të rinjve dhe rritjen ekonomike përmes përdorimit të duhur të burimeve në dispozicion, të dy ato njerëzore dhe natyrore në nivel lokal dhe kombëtar.

 

Rajoni Jug dhe autoritetet lokale kanë në të kaluarën jo përfituar mjaftueshëm të burimeve natyrore dhe njerëzore lokale në mënyrë që të përkrahë përfshirjen sociale.Rajoni Jug ka burime natyrore dhe potencialin për zhvillim.

 

Fokusi YC AVOKO kryesor është zbatimi Ligji Rinor, hartimi i politikave lokale rinore, zbatimi i politikës kombëtare të rinisë dhe përmes kësaj për të kontribuar në ndërtimin e paqes. Këto burime mund të shumëzohet me përdorimin racional, investime shtesë dhe aktiviteteve të synuara të të rinjve për të promovuar ligjin e të rinjve dhe politikat rinore.

 

Nisma e veprimeve të tyre është që të monitorojë zbatimin e Politikave Rinore dhe avokat për të akterëve të rëndësishëm për Komunën e Dragashit, LYAC-së dhe të Këshillit Kombëtar të Veprimit Rinor, dhe të ofrojë rekomandime për komunën e projektit të Sektorit të Rinisë, të rinjtë OSHC-të dhe tjetri lokal , aktorët kombëtare dhe ndërkombëtare, me qëllim rritjen dhe forcimin e pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes, dhe për të rritur përgjegjshmërinë institucionale të autoriteteve qeveritare kombëtare dhe lokale.

Qendra Rinore Avoko e ka pozicionuar veten si një agjent për ndryshim dhe përfshirjes sociale nëpërmjet promovimit të të drejtave të njeriut në shoqëri, pjesëmarrje në hartimin e politikave. Qendra Rinore ka një përvojë afatgjatë në punën me të rinjtë dhe grupet e margjinalizuara, përfshirë të rinjtë nga mosha të ndryshme dhe kjo është aktive në avokimin për ndryshime të politikave që promovojnë përfshirjen sociale, megjithatë në përpjekjet e saj në fushën e ndërtimit të paqes dhe promovimin e të drejtave të njeriut, Qendra Rinore stafi Avoko dhe vullnetarë kanë marrë trajnime jo-formale për të drejtat e të rinjve dhe monitorimit.

(Opoja.Net)

Mos i humb

Të dielën e mësojmë kush do ta drejtojë LDK-në në Dragash!

Opoja.net

Mësuesi Ymridin Myrtezani pensionohet me një poezi shumë emocionuese

Opoja.net

Sot po bëhet vlerësimi ndërkombëtar TIMSS, me nxënësit e komunës së Dragashit

Opoja.net

Udhëheqësi i sektorit të bujqësisë së Dragashit po qëndron për vizitë studimore në Lubjanë të Sllovenisë

Opoja.net

Me rastin e Ditës së Librit, Qendra e VV në Sharr dhurojnë libra në Biblotekën e Qytetit

Opoja.net

Nxënësit e shkollës “28 Nëntori” në Bresanë mbollën lule për nder te ditës së Tokës

Opoja.net

Ciceronët e ardhshëm të gjuhës angleze prezantuan vendet turistike të Prizrenit

Opoja.net

Fitim Tefiku nga Opoja pjesë e sportit më të ri të Kosovës ” Badminton “

Opoja.net

Janë mbajtur ligjërata nga të rinjet e kuvendit të Dragashit për nder të Javës Ekologjike

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net