Opoja.net

Komuna e Dragashit – Mirësevini

Opoja.net

Portali Opoja.net ju sjellë Faqen e Dragashit, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat e komunës, por edhe me preokupimet e tyre dhe te qytetareve tanë.!

Kuvendi

Funksionet e Kuvendit Komunal
Komuna e Dragashit është njësi themelore vetëqeverisëse, sipas kufirit të përcaktuar me Ligjin mbi Kufijt, e përbërë nga lokalitete e përcaktuara me Statutin e Komunës dhe kujdeset në mënyrë që të gjithë qytetarët t’i gëzojnë të drejtat dhe liritë-pa dallim race,etnie,gjuhe,gjinie,gjuhe,religjini,mendim politikë apo mendim tjetër..
Komuna ka të drejtë të lidh marrveshje me fshatrat,lagjet e e vendbanimet brenda teritorit të vetë,për të qenë sa më afër interesave të qytetarëve.
Në aspektin ligjor,komuna është person juridik dhe ka të drejtëën të:
a) padisë dhe paditet në gjykata,
b) të posedoj dhe menaxhoj pasurinë,
c) mund të jetë pronare apo bashkpronare e ndonjë kompanie që është në inters të komunës në raport me qytetarët,
d) të lidh kontrata,
e) të punësoj stafin, dhe
f) të anagazhohet në aktivietet që janë të domosdoshme për realizimin e përgjegjësive të saj.
Organet e komunës,janë:Kuvendi i Komunës dhe kryetari.
Komuna ka të drejtën që(pos simboleve shtetërore) të përdor edhe simbolet e
veta, si emblemën,vulat etj.
Aktet nënligjore që miraton Komuna janë:
a) Statuti i komunës,
b) Rregullorja e punës,
c) Rregulloret komunale ,dhe
d) Aktet tjera të nevojshme për funksionim efikas,siç janë:vendimet dhe urdhëresat, brenda kompetencave të komunës.
Kompetencar vetanake të komunës janë:
a) zhvillimi lokal ekonomik,
b) planifikimi urban dhe rural,
c) shfrytëzimi i tokës dhe zhvillimi,
d) zbatimi i rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit,
e) mbrojtja e mjedisit lokal, dhe
f) ofrimi i shërbimeve tjera për qytetarë, të përcaktuara me ligje dhe Statiutin e Komunës.

80
SONDAZH / Zgjedhjet Lokale
A mendoni se ka keqpërdorime gjatë zgjedhjeve në Dragash ?

Komunikimi në komunën e Dragashit

Komuna e Dragashit komunikon me qytetarët dhe subjektet tjerë përmes
organeve të saj,duke u ofruar shërbime të drejtëpërdrejta nga lëmit e caktuara për realizimin e të drejtave themelore.Në funksion të kësaj është zyra e pritjes-pranimit e cila,fillimisht, orjenton palët për realizimin e qëllimit të caktuar zyrtar.
Për ngjarjet më të rëndësishme në komunë,apo dokumentet komunale,qytetarët e Komunës dhe të tjerët që interesohen për komunën e Dragashit,mund të nformohen përmes tabelave të shpalljeve publike në Komunë,web-faqes së Komunës në internet, përmes afisheve e përmbledhjeve informative komunale dhe informatave të kohëpaskohëshme në radiot lokale, gazetat ditore e periodike kushtuar komunës së Dragashit.


Kryesuesi

Shaban-ShabaniShaban Shabani
Partia Demokratike e Kosovës

 

 

 

 

 

 


Zavendes Kryesuesi

Serif-AgaMr.Sc Serif Aga
Vakat
Data e lindjes: 01.10.1978
Edukimi:Master Ekonomi
kontakti:
e-mail:serifaga@outlook.com
tel: 044/913-907

 

 

 

 

 


Komitetet


Statuti i Komunës

Në bazë të mandatit të dhënë kuvendve të komunave të Republikës së Kosovës , me anë të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale,i cili ligj është bazë për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes lokale në tërë teritorin e shtetit tonë,duke pasur për bazë zgjedhjen e drejtpërdrejtë të Kuvendit Komunës dhe kryetarëve të komunave,Kuvendi i Komunës së Dragashit, me datë 11.09.2008, miraton ndryshimet në(statutin) e Komunës, siç është përcaktuar në nenin 12.2 dhe 12.3 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.


© Opoja.net (16.04.2016)

Kryetari

Zgjedhja e Kryetarit të Komunës

 Kryetari i Komunës zgjidhet me zgjedhje të drejtpërdrejtë në pajtim me Ligjin mbizgjedhjet lokale.
Kryetari i Komunës zgjidhet për një periudhë katërvjeçare.

Mandati i Kryetarit të Komunës perfundon;

a) kur ta kryejë mandatin e tij;

b) nëse vdes

c) nėse jep dorëheqje;

d) nėse ndërron vendbanimin në komunë tjetër;

e) nëse nuk paraqitet në punë për më shumë se 1 muaj pa arsye;

f) nėse shkarkohet nga detyra në pajtim me këtë ligj;

g) nė rast tė pėrfundimtar vendimit të gjyqit qė e privon kryetarin e Komunës nga cilësia juridike; dhe

h) në rast të dënimit për vepër penale me njė urdhër për burgim për Gjashtė (6) muaj ose më tepër.

 

Betimi i Kryetarit të Komunës

Me rastin e zgjedhjes, kryetari e jep betimin ose deklaratën solemne para anëtarëve të Kuvendit të Komunës.

“Betohem (ose deklaroj solemnisht) qė do t’i kryej detyrat e mia dhe do t’i ushtroj Kompetencat e mia si kryetar i Komunës me nder, besnikëri, në mënyrë të panshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin , në mënyrë që t’i siguroj kushtet për një jetë të qetë për të gjithë “.
Kryetari qė dështon ta japë betimin brenda njė (1) muaji nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve e humb mandatin.

Kryetari

SalimJonuziSalim Jenuzi
Partia demokratike e kosovës
Data e lindjes: 21.03.1955
Edukimi:
Shkolla e fillore në Bresan
Shkolla e mesme në Dragash
Fakulteti i bujqësis në Univerzitetin
e Prishtinës.
Kariera politike:
Kryetar i degës së PFK-së në
Dragash ushtar i UÇK-së antar i
PDK-së që nga formimi, tani
kryetar i degës së PDK-së në
Dragash.
Kariera e punës:
Profesor në gjimnaz, udhëheqës në
NBQ Sharrprodhim ka ushtruar detyren si udheheqës i sherbimit të ekonomis dhe bujqësis në kuvendin komunal.
Kontakti:
Tel:029-281-543
e-mail:
salim.jenuzi@rks-gov.net
salimjenuzi@hotmail.com


-Kryetari përfaqëson Komunën dhe vepron në emër të saj;

-Udhëheq ekzekutivin e Komunës dhe administratën e saj dhe mbikëqyr administrimin
financiar të Komunës;

-Ushtron të gjitha kompetencat, të cilat nuk i jepen në mënyrë eksplicite Kuvendit të Komunës apo komiteteve të tij;

-Është përgjegjës për zbatimin e rregulloreve dhe vendimeve të miratuara nga Kuvendi i Komunës, administrimin financiar të Komunës dhe ekzekuton aktet e Kuvendit të Komunës;

-Emëron dhe shkarkon nënkryetarin e Komunës;

-Rekruton dhe largon udhëheqësin e Personelit në pajtim me ligjin e zbatueshëm për shërbimin civil;

-Në çdo kohë mund t’i propozojë drejtoritë që duhet t’i ketë Komuna;

-Emëron drejtorët e drejtorive të Komunës për të ndihmuar rreth kryerjes së detyrave të tij;

-Bën caktimin apo ndarjen dhe bashkërendimin e përkohshëm të punëve dhe përgjegjësive ndërmjet drejtorive sipas nevojës duke pasur për bazë lëmin apo projektin e caktuar;

-Emëron dhe shkarkon këshilltarët e tij të cilët i ndihmojnë atij për kryerjen e detyrave;
-Propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës;

-Propozon planin zhvillimor komunal, planet rregulluese dhe investuese, i propozon buxhetin vjetor për miratim Kuvendit të Komunës dhe e ekzekuton buxhetin e miratuar;

-Raporton para Kuvendit të Komunës për situatën ekonomikefinanciare të Komunës
dhe për zbatimin e planeve investuese të Komunës, së paku një herë në gjashtë muaj apo kurdoherë që kërkohet nga Kuvendi i Komunës;

-Mund të kërkojë që Kuvendi i Komunës ta shqyrtojë ndonjë akt komunal që është
miratuar nga Kuvendi para hyrjes së tij në fuqi kur konsideron se akti cenon interesin e komuniteteve apo ligjvënien që është në zbatim;

-Kujdeset për zbatimin e dispozitave të Ligjit të Vetëqeverisjes Lokale dhe dispozitat tjera ligjore që kanë të bëjnë me përgjegjësitë e komunave;

-Konsulton nënkryetarin e komuniteteve për çështjet që kanë të bëjnë me komunitetin pakicë;
-Aktivitetet tjera që i caktohen me Statut;

-Bashkëpunon me kryesuesin e Kuvendit për caktimin e rendit të ditës për mbledhje të Kuvendit dhe Kryen edhe të gjitha funksionet tjera të përcaktuara me ligje të veçanta dhe përgjegjësi tjera që caktohen nga Kuvendi i Komunës për kryetarin në pajtim me këtë Statut.

-Kryetari i Komunës, nga kompetencat e veta bie vendime, konkluzione, rekomandime dhe akte të tjera juridike nënligjore që janë në pajtim me sistemin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës.


© Opoja.net (16.04.2016)

Drejtorët

Administratës

Avni-nebiuAvni Nebiu
Data e lindjes: 02.03.1954
Partia Demokratike e Kosovës
Edukimi:
Fakulteti Ekonomik
Kontakti:
e-mail:
avni.nebiu@rks-gov.net
avninebiu@hotmail.com
Tel: 029/281-005
Mob: 044/203-177


Ekonomi, Financa dhe Zhvillim

ahmet-batjariAhmet Batjari
Data e lindjes: 10.05.1952
Partia Demokratike e Kosovës
Edukimi:
Fakulteti Ekonomik
Kontakti:
e-mail:
ahmet.batjari@rks-gov.net
aba.10@hotmail.com
Mob: 044/203-334


Mbrojtje, Shpejtim dhe Sherbime Publike

tafil-krasniqiTafil Krasniqi
Data e lindjes: 08.06.1953
Partia Demokratike e Kosovës
Edukimi:
Shkolla e Lart Pedagogjike
Kontakti:
e-mail:
tafil.krasniqi@rks-gov.net
tafilkrasniqi@yahoo.com
Mob: 044/309-071


Arsimit

hajri-ramadaniHajri Ramadani
Data e lindjes: 26.05.1960
Partia Demokratike e Kosovës
Edukimi:
Fakulteti i Shkencave Matematiko
Natyrore dega (Kimi)
Kontakti:
e-mail:
hajri.ramadani@rks-gov.net
hajri.ramadani@hotmail.com
Tel:029/281-646
Mob: 044/410-124


Shëndetsis dhe Mirqenjes Sociale

Reshit Qafleshi
Data e lindjes:
Partia Demokratike e Kosovës
Edukimi:
Fakulteti i Mjeksis
Kontakti:
e-mail:
Tel:
Mob:


Bujqësis, Inspeksion, Turizëm dhe Zhvillimi Rural

Bajram-hodzaBajram Hoxha
Data e lindjes: 05.09.1978
Kualicioni Vakat
Edukimi:
Fakulteti Mag.mardhenjet Nderkombtare
Kontakti:
e-mail:
bajram.hodza@rks-gov.net
bajrampasa@gmail.com
Mob: 044/494-141


Urbanizëm Kadaster dhe Mbrojtje të Ambientit

Bean-HadziasanBean Haxhiasan
Data e lindjes: 02.10.1978
Kualicioni Vakat
Edukimi:
Fakulteti juridik
Kontakti:
e-mail:
bean.haxhisan@rks-gov.net

 beanadziasan@yahoo.com

 Mob: 044/757-770


Kulturë Rini dhe Sport

Drejtori-kulturesSadrija Beadini
Data e lindjes: 02.03.1979
Pokret Za Gora
Edukimi:
Shkolla Teknike
Kontakti:
e-mail: caca_beadini@hotmail.com
Mob: 044/394-028
049/880-773


Zyres për Kumunitete

mehmet-hamzaMehmet Hamza
Data e lindjes: 03.05.1956
Partia Vakat
Edukimi:
Fakulteti i Biologjisë
Kontakti:
e-mail:
mehmed.hamza@rks-gov.net
Tel:029/281-729
Mob:044/354-629


© Opoja.net (16.04.2016)

Drejtoritë

Administrata

Drejtoria e Administratës dhe personelit, bazuar në ligjet që janë në fuqi: Ligji për vetëqeverisje lokale, Ligji për zgjedhjet lokale, Ligji mbi shërbimin civil, Ligji mbi librat amzë, Ligji për prokurimin publik, Statutin e Komunës, rregulloret komunale, urdhëresat dhe udhëzimet, është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të përgjithshme administrative për administratën komunale dhe për ofrimin e shërbimeve për qytetarë.

Shërbimet e përgjithshme administrative përfshijnë:

• Shërbimet që kanë të bëjnë me punët e Kuvendit dhe të ekzekutivit, siç janë: të gjitha punët rreth përgatitjes së materialeve të mbledhjeve të Kuvendit, të komiteteve dhe të Këshillit të Drejtorëve, duke filluar nga përpilimi i ftesës dhe i vendimeve të cilat dalin nga mbledhjet, lekturimin dhe përkthimin e materialeve në gjuhët zyrtare;
• Shërbimet administrative lidhur me prokurimin – procedurat e prokurës, bazuar në Ligjin mbi prokurimin;
• Shërbimet që kanë të bëjnë me fushën e logjistikës dhe funksionimin e saj, ku përfshihet menaxhimi i parkut të automjeteve, kujdesi për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare etj.;
• Regjistrimin dhe mbajtjen e evidencës së materialit zyrtar që pranohet dhe dorëzohet nga depoja e Komunës;
• Bazuar në Udhëzimin administrativ të MAPL–së, shërbimet janë: komunikimi korrekt me qytetarë, vënia e kërkesave në dispozicion të qytetarëve, t’i këshillojë dhe t’u japë ndihmë juridike – administrative për mënyrën e plotësimit të kërkesave, regjistrimi i të gjitha kërkesave të palëve, raportimi për lëndët e kryera gjatë secilit muaj, arkivimi i lëndës arkivore dhe kujdesi për ruajtjen e saj;
• Kujdesi për shërbimet postare, shërbimet e sigurimit dhe mirëmbajtës së objekteve;
• Mirëmbajtja e pajisjeve të teknologjisë informatike etj.

Në shërbimet administrative që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve për qytetarë, bëjnë pjesë:

• Shërbimet e gjendjes civile që përfshijnë statusin civil të qytetarëve, të regjistrimit të: të lindurve, të kurorëzuarve, të vdekurve dhe lëshimin e certifikatave që dëshmojnë gjendjen civile të qytetarit, duke përfshirë edhe certifikatën e vendbanimit, si dhe ndërrimin e emrit personal;
• Vërtetimin e dokumenteve në bazë të dokumenteve origjinale;
• Të gjitha punët tjera në bazë të kompetencave të deleguara nga pushteti qendror.

Në ofrimin e shërbimeve administrative për qytetarë kryhen edhe punët që kanë të bëjnë me organizimin e qytetarëve në lagje, fshatra, zyra të vendit dhe në bashkësi lokale.

Raporti i punës për 2015 dhe Plani 2016


© Opoja.net (16.04.2016)

Zyra për Kthim

Vezaip Kajkush – Zyrtar Komunal për kthim
Kontakt:
e-mail: vkajkus@yahoo.com
Mob: 044/716-848


Fitim Spahiu – Zyrtar Komunal për kthim
Kontakt:
e-mail: fitim.spahiu@rks-gov.net
Mob: 044/318-308© Opoja.net (16.04.2016)

© Opoja.net

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Kontribo
Raporto