Opoja.net

Dhikret dhe duaja pas namazit

Islame
Dhikret dhe duaja pas namazit

[miptheme_dropcap style=”normal” color=”#4d4d4d” background=””]M[/miptheme_dropcap]eqë jemi në prag të Muajit Ramazan, ku shtohen lutjet, adhurimet, pendimi dhe kthimi nga All-llahu i Madhëruar dhe feja e Tij, më lejoni të sjell në vëmendjen tuaj një material të shkurtër mbi vlerën e duasë, sidomos pas namazeve ditore, nga fakihu dhe muhadithi i shquar Shejkh Muhammed Hashim Et-Tettevi Es-Sindi (1104-1174 h.), me përkujdesjen e dijetarit të shquar Shejkh Abdulfettah Ebu Guddeh (1336-1417 h.).

KAPITULLI I PARË

ORIGJINA E DUASË PAS NAMAZEVE OBLIGATIVE ËSHTË SYNET I PËLQYER

– Hadithe të transmetuara në këtë kapitull –

I mbështetur në All-llahun e Madhëruar, them:

1. Transmetohet nga Tirmidhiu në “Sunen-et” e tij, Nesaiu në “Amelul-jeumi vel-lejle”, nga Ebu Umame El-Bahili (r.a), që thotë: E pyetën, o i dërguar i All-llahut, cila është duaja që dëgjohet më shumë? Tha: “Pjesa e fundit e natës dhe pas namazeve obligative”.

Dijetari i shquar Abdulhak ed-Dehlevi, thotë: “Në dukje, shprehja: “pas namazeve ditore”, ka për qëllim lidhjen e duasë me përfundimin e farzit.

2. Transmetohet nga Bukhariu në “Et-Tarikhul-Eusat”, nga El-Mugire ibn Shu’be (r.a), se: “Resulull-llahu (a.s) bënte lutje pas çdo namazi…”

3. Transmetohet nga Muslimi, nga Thoubani (r.a), që thotë: “Kur Resulull-llahu (a.s) mbaronte namazin, i kërkonte falje All-llahut, tre herë, pastaj thoshte: All-llahumme entes-Selamu ve minkes-Selamu tebarekte ja Dhel-Xhelali vel-Ikram”.

E kanë pyetur Euzaiun, njërin prej transmetuesve të këtij hadithi: Si kërkohet falje? Është përgjigjur: “Të thuash: Estagfirull-llah, estagfirull-llah, estagfirull-llah”.

4. Transmetohet nga Bukhariu dhe Muslimi në “Sahih-ët” e tyre, nga Ebu Davudi dhe Nesaiu në “Sunen-ët” e tyre, nga El-Mugire ibn Shu’be (r.a), që thotë, se: “Resulull-llahu (a.s), kur kryente namazin thoshte: La ilahe il-lall-llahu vahdehu la sherike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shej’in kadir. All-llahumme la mania lima a’tejte, ve la mu’tije lima mena’te ve la jenfau dhel-xheddi minkel-xheddu”.

Në një transmetim të Bukhariut, se: “Resulull-llahu (a.s) i thoshte këto fjalë pas çdo namazi”.

E, në një transmetim tjetër të Bukhariut: “pas çdo namazi obligativ”.

5. Transmetohet nga Muslimi në “Sahihun” e tij dhe nga Ebu Davudi dhe Nesaiu në “Sunen-ët” e tyre, nga Abdull-llah ibn Zubejr (r.a): “Thoshte pas çdo namazi, pasi jepte selam: La ilahe il-lall-llahu vahdehu la sherike lehu, lehul-mulki ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shej’in kadir…”.

Ibn Zubejri thoshte: “Resulull-llahu (a.s) i thoshte këto fjalë pas çdo namazi”.

6. Transmetohet nga Bukhariu dhe Muslimi, nga Ibn Abbasi (r.a): “Ngritja e zërit me dhikre, pasi njerëzit mbaronin namazin, ka ekzistuar që në kohën e Resulull-llahut (a.s)”. Ibn Abbasi thoshte: “E kuptoja kur përfundonin, teksa i dëgjoja!”

Dhe në një transmetim tjetër: “Nuk e dinim se kur përfundonte namazi i Resulull-llahut (a.s), veçse nga tekbiret”.

Loading...

Mos i humb

Për fat të keq, po jetojmë në kohën kur muslimani ka frikë nga muslimani

Opoja.net

Bëhu sikur bleta, jo si merimanga

Opoja.net

Mëshira midis të afërmve

Opoja.net

Për të gjithë prindërit të cilët dëshirojnë që fëmijët e tyre t’i shohin në namaz

Opoja.net

Sa bukur është ta gëzosh bashkëshortin (bashkëshorten) tënd

Opoja.net

Bëje të lumtur nënën tënde, të të lumturojë Allahu!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net