Dragashi për 6 muaj ka realizuar vetëm 37 për qind të buxhetit

Kushtrim Guraj Kushtrim Guraj Lajme Opoja

Dragash, 23 gusht 2016 – Në emër të tatimit në pronë në gjashtë muajit e parë të vitit 2016 Komuna e Dragashit ka arkëtuar afër 75 mijë euro, derisa në periudhen raportuese të vitit kishte arkëtuar afër 60 mijë euro.

Raporti gjashtëmujor financiar i Komunës së Dragashit tregon se ky pushtet ka arritur që të realizojë buxhetin në shkallën prej afër 37,4 për qind, pasi që nga totali prej 7.27 milionë euro ka shpenzuar 2.72 milionë euro. Po ashtu gjatë kësaj periudhe ka arritur që të arkëtojë afër 41 për qind të mjeteve të planifikuara nga të hyrat vetjake. Në raportin periodike mbi realizimin e buxhetit për periudhen janar – qeshor 2016 sqaron se buxheti i këtij viti në krasim me buxhetin e vitit paraprak është më i ulët për 5,2 për qind, që vjen si rezultat i zvoglimit të grantit qeveritar për 2,7 për qind, buxhetimit të të hyrave vetjake për 17,86 për qind, mjetet vetjake të bartura për 11,38 për qind dhe zvogëlimi i fondit të donatorëve për 65,55 për qind. Totali i buxhetit në fund të periudhës raportuese ka qënë 7.27 milionë euro ndërsa në vitin e kaluar ka qenë 7.67 milionë euro. Megjithëkëtë, të hyrat vetjake të komunës të buxhetuara për vitin 2016 në shumën totale prej 400 mijë eurosh janë realizuara në shumën prej afër 164 mijë eurosh ose afër 41 për qind të mjeteve të planifikuara.

“Të hyrat vetjake të periudhës raportuese në raport me periudhën e njëjtë raportuese të vitit paraprak janë më të larta për 15,32 për qind”, shkruan në raport. Në gjashtëmujorin e parë të vitit të kaluar Komuna e Dragashit kishte arkëtuar afër 142 mijë euro.

Sivjet në disa zëra të të hyrave vetjake ka pasur rritje e në disa të tjera rënie. Shkalla më e lartë e ngritjes së të hyrave vetjake është shënuar nga Agjencia Pyjore e Kosovës prej 28,80 për qind pastaj nga tatimi në pronë 25,80 për qind, gjobat në trafik prej 22,77 për qind. Në emër të tatimit në pronë në gjashtë muajin e parë të vitit 2016 Komuna e Dragashit ka arkëtuar afër 75 mijë euro, derisa në periudhën raportuese të vitit të kaluar kishte arkëtuar afër 60 mijë euro. Ndikimi në këtë rritje të arkëtimit të hyrave nga tatimi në pronë, sipas Ministrisë së Financave, ka pasur zbatimi i ligjit për faljen e borxheve, që nënkupton se të hyrat nga tatimi në pronë kanë të bejë edhe me pagesën e faturave të viteve paraprake.

Në këtë vit të hyrat e Komunës së Dragashit nga Agjencia Pyjore e Kosovës kanë qënë 6 mijë 336 euro derisa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kanë qënë 4 mijë 881 euro. Në emër të qirasë nga objektet publike në këtë gjashtë muaj janë arkëtuar afër 11 mijë euro derisa në gjysmën e parë të vitit të kaluar ishin arkëtuar më pak se 10 mijë euro. Në anën tjetër sipas raportit, shpenzimet totale të periudhës raportuese janar-qeshor 2016 në raport më të njëjtën periudhë të vitit të kaluar janë më të lartë për 9,11 për qind.

Pozicioni i pagave dhe i shtesave është më i lartë për 4,1 për qind, mallrat e shërbimeve për 6,62 për qind, shërbimet komunale kanë shënuar rënie për 1,35 për qind, subvencionet e trasferet e paguara në periudhën raportuese janë më të ulëta për 34 për qind, ndërsa investimit kapitale kanë rritje për 69,49 për qind në raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Me gjithë rritjen e këtillë, shkallë më e ulët të realizimit ka kategoria buxhetore e investimee kapitale prej 14,82 për qind, pastaj mallrat e shërbimeve 25,96 për qind, subvencionet e trasferet 34,12 për qind, derisa shërbimet komunale kanë realizimin prej 42,32 pë qind dhe pagat e mëditjet 51,24 për qind.

Sipas raportit të sipër përmendur, nga 2.24 milionë euro të planifikuara për shpënzimet për investime kapitale në gjashtë muajit e parë të vitit 2016 janë realizuara vetëm 332 mijë euro, apo 14,82 për qind. Nga 688 mijë euro të planifikuara për mallrat dhe shërbimet janë shpënzuar mbi 178 mijë euro, apo 25,96 për qind. Në raportin pontencohet se shpënzimet e përfaqësimit gjatë periudhës raportuese janë më të larta se 78 për qind.

“Në shumë totale të shpënzimeve të përfaqesimit- reprezentacionit janë të përfshira edhe shpënzimet që për këtë destinim i kanë bërë shkollat fillore dhe të mesme. Nga shuma totale e shpënzimeve të reprezentacionit prej 12 mijë e 912 euro, 3.924 euro u përkasin shkollave”, shkruan në raport.

Karburantet për vetura janë shpënzuar afër 23 mijë euro, që është për 11 mijë euro më pak se me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Por 11 mijë e 500 euro janë paguar për mirëmbajtjen dhe riparimin e auromjeteve, apo afër dyfish i mjeteve të shpënzuara në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

© Opoja.net

/OPOJAnet/

Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

- Reklama-
- Reklama-