Opoja.net

Mos i qortoni njerëzit për mëkatet e tyre, por vajtoni për mëkatet tuaja!

Transmetohet nga Ebu
Hurejre (r.a.) se ka thënë: „Ne u ulëm një herë me Pejgamberin (savs) dhe ai
pyeti: „Kush prej jush do t’i marrë këto këshilla (porosi) nga unë, dhe
pastaj të punojë sipas tyre ose ta mësojë dikë i cili do të punojë sipas tyre?’

Ebu Hurejre tha, unë
i thashë: Unë, o i Dërguari i Allahut!

84
Cilën kandidatë e shihni fituese në raundin e dytë të zgjedhjeve ?

Atëherë Pejgamberi
(savs) e zgjati dorën e tij, dhe unë e vura dorën time në dorën e tij, dhe
pastaj tha: “Ruaju nga ajo që është e ndaluar (haram), do të jesh
njeriu më i devotshëm, bëhu i kënaqur me atë që të ka dhënë Allahu, do të jesh
njeriu më i pasur, sillu bukur me fqinjin, do të jesh besimtar (mumin) i
vërtetë, dëshiro për tjetrin atë që dëshiron për veten tënde, do të jesh
musliman, mos qesh shumë, sepse e qeshura e shumtë ta vdes zemrën.“
(Ahmedi dhe Tirmidhiu)

Në porosinë e parë
të këtij hadithi, Pejgamberi (savs), na mëson se nuk është ibadet vetëm në
kryerjen e urdhëresës, por edhe në largimin nga ndalesa. Përmes kësaj
reflektohet devotshmëria e vërtetë, sepse rruga për xhenet është e shtruar me
vështirësi dhe sprova, kurse rruga për xhehenem është e shtruar me ëmbëlsira
dhe pasione të dynjasë.

Kur bëhet fjalë për kryerjen
e mëkateve dhe shkeljen e ndalesave të Allahut, ekzistojnë tre grupe njerëzish:

(1) Ata që nuk turpërohen
për të bërë mëkate as fshehurazi as publikisht;
(2) Ata që nuk bëjnë mëkate publikisht, por posa të vetmohen jepen pas mëkatit,
sikur e harrojnë Allahun; dhe
(3) Ata të cilët kanë turp të kryejnë mëkate si fshehtas ashtu edhe publikisht,
dhe ai turpi është rezultat i besimit dhe devotshmërisë së vërtetë.

Për grupin e dytë të
njerëzve, për ata që nuk bëjnë mëkate publikisht, por posa të vetmohen i shkelin
ndalimet e Allahut, Pejgamberi (savs), ka thënë:

“Në Ditën e Gjykimit
do të vijnë njerëz që do të kenë vepra të mira si kodra e Tihames, por që
Allahu do t’i shndërrojë në pluhur.

Sahabët atëherë thanë:
“Na i përshkruaj ata, o i Dërguari i Allahut?

Pejgamberi (savs),
tha: “Ata janë vëllezërit tuaj, të cilët natën e kalojnë në ibadet sikurse
edheje, por kur të vetmohen, atëherë ata i shkelin kufijtë e Allahut dhe i
përdhosin ndalesat.”
(Ibn Maxhe)

Besimtarët e vërtetë
janë ata që i frikësohen Allahut në fshehtësi sikurse në publik, siç thuhet në Kuran:
“Me të vërtetë, ata që i frikohen Zotit të tyre edhe atëherë kur nuk i sheh
askush, për ta ka falje dhe shpërblim të madh!
(el-Mulk, 12)

Ndonjëherë besimtari
sprovohet për të bërë mëkat në fshehtësi, mirëpo, për shkak të shumë veprave të
mira që bën dhe që ka bërë, Allahu e mëshiron dhe ato vepra të mira lënë gjurmë
pozitive në zemrën e tij, andaj ai largohet nga mëkati, siç theksohet në tregimin
e Jusufit (a.s.): “Dhe ajo, (gruaja) në shtëpinë e së cilës gjendej ai, nisi
ta nxisë atë në mëkat, i mbylli të gjitha dyert dh tha: “Jam e gatshme për ty!”
E, ai tha: “Allahu më ruajtë! Me të vërtetë, Ai – Zoti im më ka bërë të mirë
strehimin; e me të vërtetë, zullumqarët nuk do të shpëtojnë kurrë.”
(Jusuf, 23)

Në rastin e Jusufit
(a.s.), çdo gjë ishte e përgatitur për mëkat, mirëpo, siç ka thënë Ibnul-Xhevzij,
në komentin e këtij ajeti: “Këtu ka ardhur në shprehje robërimi i vërtetë
i Allahut. Jusufi (a.s.) i rezistoi sulmit të pasionit, sepse ai me të vërtetë
kishte frikë nga Allahu.”

Pra, kjo është
devotshmëri e vërtetë, dhe jo falja e namazit vetëm formalisht, kurse pastaj
shkon dhe merr kredi me kamatë, ose shkon në rrugën e prostitucionit dhe shthurjes,
ose shpif dhe përgojon muslimanët, ose gënjen, ose tradhton emanetin e besuar, ose
jep dhe merr ryshfete, etj.

Çfarë është dobia e
namazit nëse ai nuk na i pastron zemrat tona dhe nuk e përmirëson moralin tonë,
nëse në sjelljen tonë nuk ka ndonjë ndryshim midis nesh dhe atyre që nuk falen
fare.

Imam Tirmidhiu
Sunetin e tij, ka regjistruar një transmetim për sahabiun e quajtur Mersed
ibn Mersed el-Ganevi
, i cili ishte fizikisht shumë i fuqishëm, i cili, pasi
muslimanët kishin bërë hixhret, kishte ardhur në Mekë natën dhe i kishte liruar
sahabët e robëruar duke i bartur ata në shpinë, derisa dilte nga Meka, kurse
pastaj i zgjidhte dhe i çonte në Medinë.

Një natë, derisa po
kalonte pranë një muri, duke e bartur një musliman në shpinë, atë e vërejti një
vajzë e quajtur Anak, e cila ishte prostitutë, me të cilën ai kishte lidhje
para Islamit.

Ajo e pyeti: A je
ti Mersed ibn Mersedi
? – Po, u përgjigj ai.

Pastaj ajo tha: Eja,
kaloje natën me mua!

Mersedi u përgjigj: Anak,
nuk mund ta bëj këtë. Allahu e ka ndaluar kurvërinë, unë jam musliman.

Kur Anaku pa se ai
nuk po pranon, ajo bërtit: O njerëz, ky njeriu ua mori juve një të burgosur!

Mushrikët dolën nga
shtëpitë e tyre, ku 8 prej tyre e ndoqën Mersedin, mirëpo ai arriti të fshihej.
Kur situata u qetësua, ai u kthye përsëri tek sahabiu të cilin e kishte bartë
deri aty, dhe e çoi në Medinë.

Pas kësaj, ai shkoi
te Pejgamberi (savs) dhe i tha: O i Dërguari i Allahut, më marto ose më
kurorëzo mua me Anakun?

Pejgamberi (savs)
nuk i tha asgjë, derisa ju shpall ky ajet: “Laviri mund të martohet vetëm me
laviren apo idhujtaren, kurse laviren mund ta marrë për grua vetëm laviri apo
idhujtari, e kjo (kurvëria – martesa me laviret), është e ndaluar për
besimtarët.”
(en-Nur, 3.) Pas kësaj, Mersedi e
harroi Anakun dhe çdo mendim për martesë me të.”

Ja, kjo është
devotshmëri e vërtetë dhe njerëzit e tillë janë më të devotshmit, dhe
veçanërisht, kush ruhet nga harami në kohën tonë, e cila është në shenjë të
intrigave të llojllojshme dhe imoralitetit.

Pejgamberi (savs),
ka thënë: “Do të vijë një kohë kur ai që i përmbahet fesë, do të jetë si
ai që e mban gacën në pëllëmbën e dorës së tij. Ai që atëherë i përmbahet fesë,
do të ketë shpërblim sa 50 prej jush.”
(Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe)

Përkthim: Miftar Ajdini

(Islampress)

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Abonohu
Raporto