Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi 29

 • Në jetë do të takojmë besimtarë që duan ti ngjajnë
  Pejgamberit a.s. në shumë gjëra edhe në pamjen fizike, por qëllimi është që të
  arrijmë cilësinë për të cilën Muhamedi a.s. vet 
  thotë se u dërgua, e ajo është morali i bukur. Në suren El-Kalem Allahu
  thotë se Pejgamberi është: ” në një shkallë të lartë të moralit!”. Ekzistojnë
  individ të cilët i përmbahen sheriatit (dispozitave), por nuk i përmbahet
  sheriatit të brendshëm të tij e ai është morali i bukur.
 • Aq shumë njerëzit i kushtojnë vëmendje, ligjërojnë
  dhe sqarojnë botën e xhinëve dhe sihrit sa që botën e tyre e kanë bërë të veçantë
  dhe i japin shumë rëndësi. Se sa u jep rëndësi Allahu mund të shihet nga ajetet
  e sures xhinë ku Allahu na tregon se janë krijesa të thjeshta mes të cilëve ka
  të mirë dhe të këqij, pa marrë parasysh se janë qenie të padukshme, dhe mu për
  këtë njerëzit kanë bërë një “shkencë” të veçantë botën e tyre. Ndërsa
  Allahu i Madhërishëm nuk u kushton vëmendje të veçantë, por na sqaron se janë
  sikur ne të krijuar që ta adhurojnë Zotin.
 • Kur lexohen ajetet e xhuzit 29 është e qartë se sa
  është i rëndësishëm namazi i natës dhe se ajo është një kohë specifike ku
  Allahu bisedon me njerëzit e zgjedhur të cilët zgjohen nga gjumi në një pjesë të
  natës për ta madhëruar Zotin me namaz nate sidomos në muajin e bekuar të
  Ramazanit.

Preporod.com

A. D. Islampress

515

Me çka po nxeheni në këto ditë të ftohta ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net