Vlera e dhjetë netëve të fundit të Ramazanit

Kushtrim Guraj Kushtrim Guraj Artikuj

Të nderuar lexues, me të vërtetë kemi hyrë në pjesën përfundimtare apo më mirë të them në pjesën finale të këtij muaji të shenjtë të ramazanit, në dhjetë netëshin e fundit ku Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka thënë :

“pjesa parë është mëshirë, pjesa e dytë falje, dhe pjesa e tretë shpëtim nga zjarri i xhehenemit”

Pra ne jemi tash në pjesën e tretë të këtij muaji, në pjesën që qenka shpëtim nga zjarri i xhehenemit.

Ka shumë veçori që dallohen këto ditë prej tjerave , e prej tyre :

1 .I Dërguari i Allahut [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] gjatë këtyre dhjetë ditëve e netëve kanë bërë ibadet më shumë se në ditët e tjera të këtij muaji. Këtë e dëshmon fjala e Aishes, [radijallahu anha] që thotë: “Muhammedi, alejhi selam, në dhjetë ditshin e fundit të Ramazanit e ka shtuar ibadetin e tij më shumë se në ditët e tjera”. (transmeton imam Muslimi)

Gjithashtu transmetohet se Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] e ka kaluar gjithë natën në ibadet (duke u lutur dhe u falur, siç tregon Aishja , [radijallahu anha]: ” I Dërguari i Allahut [sal-lallahu alejhi ve sel-lem], në dhjetë netët e fundit të Ramazanit e ka kaluar gjithë natën duke u falur dhe ju lutur Allahut [Subhanehu ve Teala] dhe e ka zgjuar familjen e tij (për ibadet), dhe s’ka fjetur me gratë e tij që ti përkushtohej sa më shumë ibadetit ndaj Allahut [Subhanehu ve Teala]

  1. në dhjetë netëshin e fundit, i Dërguari i Allahut [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka bërë i’tikafin.

I’tikaf d.m.th. me hy në xhami dhe me qëndru aty deri në perfundim të ramazanit, qëllimi është që të largohesh sa më shumë prej njerëzve me qëllim që ti bëhet ibadet Allahut [Subhanehu ve Teala] sa më shumë, dhe kjo është prej suneteve e vërtetuar me Kur’an dhe me sunet, ku Allahu [Subhanehu ve Teala] thotë:

“ … E kur jeni të izoluar (në i’tikafë) në xhami, mos t’u afroheni atyre (për marrëdhënie intime)…”( El-Bekareh: 187)

Në dy koleksionet e hadithit atë të Buhariut dhe të Muslimit, transmetohet se Aisheja [radijallahu anha] ka thënë:

Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] ka bërë i’tikaf në dhjetë netëshin e fundit të ramazanit dhe këtë e ka vazhduar dersia ka vdekur”

Ndërsa në një transmetim tjetë nga Imam Buhariu trnasmetohet se Aisheja [radijallahu anha] ka thënë:

“Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] bënte i’tikafin ç’do ramazan”

  1. Prej veqorive tjera të këtyre netëve nga netët më herët është: se Kur’ani famëlartë është zbritur në këtë natë. Allahu ka treguar që në këtë natë caktohet e ndahet çdo çështje ne mënyrë të prerë; pra caktohet çdo gjë që do të ndodhë për një vit të tërë; shkruhen në të gjallët dhe të vdekurit, të shpëtuarit dhe të humburit, të lumturit dhe të humburit, krenari dhe i poshtëruari etj, nga ato që Allahu dëshiron të ndodhin për atë vit, ku Allahu [Subhanehu ve Teala] thotë në Kur’anin e ndershëm:

Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar (në natën e begatshme të kadrit). Ne dëshiruam t’u tërheqim vërejtjen, e njerëzit të jenë të gatshëm. Në atë (natë) zgjidhet çdo çështje në mënyrë të prerë. Urdhër i përcaktuar nga Vetë Ne. S’ka dyshim se Ne dërguam të dërguar. (E zbritëm) Nga Mëshira e Zotit tënd; Ai është dëgjuesi, i dijshmi. Zoti i qiejve e i tokës dhe çka ka ndërmjet tyre, nëse jeni të bindur. Nuk ka Zot tjetër, vetëm Ai që jep jetë e vdekje, Zoti juaj dhe Zoti i prindërve tuaj të lashtë.

(Ed-Duhane 3 – 8).

  1. prej veqorive tjera është së në dhjetë netëshin e fundit ka zbritur Kur’ani, ku Allahu [Subhanehu ve Teala] thotë:

“Ne e zbritem atë (Kur’anin) në natën e Kadrit.

E ç’të bëri ty të dish se ç’është nata e Kadrit?

Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj.

Me lejen e Zotit të tyre në të (atë natë) zbresin engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit (El-Kadr 1 – 5)

Vlerat e kësaj nate janë të shumta nga to veçojmë:

a – Allahu xh.sh. në këtë natë të begatë e ka zbritur Kur’anin, ku në të është udhëzimi i njerëzve dhe është shkak për lumturinë e tyre si në këtë botë ashtu edhe në tjetrën.

b – Vlerësimin që i ka bërë Allahu xh. sh. kësaj nate, e ka shprehur atë në ajetin e Kur’anit në mënyrë pyetësore; “E ç’të bëri ty të dish se ç’është nata e Kadrit?”.

c – Kjo natë është më e vlefshme se një mijë muaj, d. m. th. është më e vlefshme se tetë dhjetë e tre vite.

d – Në këtë natë zbresin Engjujt (Melaikët), dhe zbritja e tyre është e shoqëruar me shumë të mira, Begatinë dhe Mëshirën e Allahut.

e – Ajo është shpëtim, për vlerat që i ka dhënë Allahu xh. sh. kësaj nate që të na shpëtoje nga dënimi dhe nga vuajtjet me anë të namazit, lutjeve të shumta dhe adhurimit që bëhet gjatë kësaj nate të begatshme.

f- All-llahu xh. sh. ka zbritur në Kur’an një kaptinë (sure) të plotë që flet mbi vlerat dhe begatitë e kësaj nate dhe që lexohet deri në Ditën e Gjykimit.

  1. Nga veçoritë të kësaj nate është edhe ajo që ka përmendur Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] që transmetohet nga Ebu Hurejra, ku thotë:

Kush falet natën e Kadrit me iman (besim të plotë) dhe me bindje se do shpërblehet nga Allahu xh. sh., do ti falen atij të gjitha gjynahet që ka breë më parë”

  1. Aishja radijallahu anha tregon se ka thënë:

“O i Dërguari i Allahut, ç’ka mendon sikur unë të dija për një natë se ajo është nata e Kadrit, ç’ka duhet të them unë atë natë?”

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, i tha:

“Thuaj: “ O Zoti im, Ti je Zoti i faljes, Ti e do faljen, falmë mua!”

(Allahumme inneke afuwun kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî.)

(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen).

Dhe krejt në fund e lusim Allahun e lartësuar që të na i falë gjynahet tona dhe të na mëshiron, të na e falë dhe të na e mbulon çdo gabim, dhe të na mbaj ne në këtë besim deri ditën që të takohemi, të na shton begatitë e TIj në veprat tona dhe në kohen tonë dhe na ndihmo ne të shtojmë ibadetin dhe veprat e mira, të na shpëton neve, baballarët e nënat tona nga zjarri i xhehennemit, e të na i falë gjynahet neve, prindërve tanë dhe mbarë muslimanëve.

/OPOJAnet/

Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

Fjalë kyqe:
- Reklama-
- Reklama-