KONKURS- i rregullt: Për plotësimin e vendeve të lira të punës në arsim

Opoja.net Opoja.net Shpallje & Njoftime

Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04/L-032, nenit 8 të
Ligjit mbi Punën në Republikën e Kosovës, nr.03/L-212, nenit 5 të Ligjit për Arsimin në
Komunat e Republikës së Kosovës nr.03/L-068, Udhëzimit Administrativ (MASHT)
nr.10/2018 të datës 20.07.2018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të
përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ nr.05/2015- normativi për mësimdhënësit e arsimit
profesional, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit
në Sektorin Publik, vendimin e MASHT nr.232/01B, vendimin e MASHT nr.231/01B të datës,
04 Gusht 2015, kërkesën nga MASHT ref.2-2955 të datës 01 Korrik 2016. Drejtoria Komunale
për Arsim në Dragash, shpall:
KONKURS- i rregullt
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për arsimin parafillor, fillor të mesëm të ulët dhe të
mesëm të lartë të Komunës së Dragashit për vitin shkollor 2020/2021.
SHFMU “9 Maji” Rapçë
1. Një mësimdhënës për muzikë
SHFMU “Zenuni” Brod
1. Një mësimdhënës për mësim klasor
2. Një mësimdhënës për Fizikë
3. Një mësimdhënës për Biologji
4. Një mësimdhënës për art figurativ
SHFMU “Svetlost”- Krushevë
1. Një mësimdhënës për Kimi
2. Një mësimdhënës për mësim klasor në Zlipotok
SHFMU “Restelica”
1. Një mësimdhënës për Matematikë
2. Një mësimdhënës për Fizikë (12 orë)
3. Një mësimdhënës për Kimi (10 orë)
4. Një mësimdhënës për Histori
5. Një mësimdhënës për Gjeografi
6. Tre mësimdhënës për mësim klasor
SHFMU ” 28 Nëntori”- Bresanë
1. Tre mësimdhënës për mësim klasor ( deri sa punëtoret të kthehet nga pushimi i
lehonisë )
SHFMU ” Shaban Shabani ” Llopushnik
1. Një mësimdhënës për mësim klasor në Pllavë ( deri sa punëtoret të kthehet nga
pushimi i lehonisë )
2. Një mësimdhënës për mësim klasor në Pllavë
SHFMU ” Fetah Sylejmani” Dragash
1. Një mësimdhënës për mësim klasor në Shajne
SHML”Ruzhdi Berisha” Dragash
Mësimi në gjuhën boshnjake
1. Një mësimdhënës për lëndë gjuhë shqipe ( deri sa punëtori Selim Kryeziu ta
përfundon mandatin politik si zavëndës ministerë ose nëse emrimi nuk ndërpritët
më herët)
Mësimi në gjuhën boshnjake
1. Një mësimdhënës i lëndës së praktikës profesionale në profilin arsimor Infermjeri i
përgjithshëm
I. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:
 Formulari i aplikimit (merret në DKA ku dorëzohen aplikacionet me dokumentet tjera
përkatëse.);
 Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit ose pasaportës);
 Diploma duhet të jetë e vërtetuar nga origjinali, në të kundërtën nuk merret si valide
(ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara te noteri
dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj;
 Kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet jashtë Republikës së Kosovës , duhet të
sjellin diplomën e nostrifikuar;
 Certifikata që nuk jeni nën hetime;
 Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).
Fillimi i punës për vendet e cekura më lartë, nuk do të jetë domosdoshmërisht më datë
01.09.2020, por në varësi të lirimit real të vendit të punës në IEAA (datës së pensionimit
apo pushimit të lehonisë etj.).
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet e informimit.
Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve

/OPOJAnet/

Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

- Reklama-
- Reklama-