Kuriozitete lidhur me Kur’anin

Islame
Kuriozitete lidhur me Kur’anin

Kaptina më e
gjatë në Kur’an është el-Bekare, që ka 286 ajete.

Kaptina më të
shkurta janë: El-‘Asr, El-Keuther dhe En-Nasr, që kanë nga tre ajete. Kaptina
Keuther ka vetëm 37 harfe.

Ajeti më i
gjatë në Kur’an është ajeti borxhit që gjendet në kaptinën el-Bekare, përbëhet
nga 31 fraza.

Ajeti më i
shkurtër është Ha Mim (kaptina Fussilet, 1) që përbëhet nga dy shkronja të ngjitura.
Ajete më të shkurta janë edhe: ‘Mud’hametan’ (kaptina Er-Rahman, 55) dhe ‘thumme
nadhara’ (el Muddathir, 21)

Shpallja më e
gjatë përnjëherë e shpallur është kaptina el-Nahl (ekzistojnë edhe mendime të
tjera rreth kësaj çështje). Shpallja më e shkurtër një pjesë e ajetit 94 të
kaptinës En-Nisa.

FIRMA JUAJ +383 45563059

Ajeti i shtatë i kaptinës El-Kasas përmban dy urdhra, dy ndalesa dhe dy lajme përgëzuese.

Dy ajete kur’anore,
ajeti 154 i kaptinës Alu Imran dhe ajeti 29 i kaptinës El-Fet’h i përmbajnë të
gjithë 28 harfet e alfabetit arab.

Emri “Allah” në Kur’an përmendet 2698 herë, ndërsa në 27 kaptina nuk përmendet asnjëjerë, këto janë kaptinat sipas radhitjes ku nuk përmendet:  54, 55, 56, 68, 75, 77, 83, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 114.

Në kaptinën el-Muxhadele, emri “Allah” përmendet në çdo ajet.

Fjala “Ahiret” dhe “Dynja” në Kur’an përmenden 115 herë, vdekja dhe jeta përmenden 145 herë, imani (besimi) dhe kufri (mosbesimi) përmenden 25 herë.

Fjala “shehr”
(muaj) përmendet 12 herë, fjala “jeum (ditë) përmendet 365 herë, që përputhet
me numrin kalendarik të muajve dhe ditëve brenda vitit.

Allahu i
Madhëruar vetëm një herë u drejtohet jobesimtarëve me fjalët: “O ju, që nuk
keni besuar!…”
[Tahrim, 7]

Fahrudin
Vojić
Përktheu: Lutfi Muaremi

[Isl@mpress.ch]

Po çka do t’i them unë Allahut në Ditën e Gjykimit?

Kushtrim Guraj

Kujdesi për jetimët (bonjakët)

Kushtrim Guraj

Dhikri i cili i fshin mëkatet dhe i hap dyert e Xhennetit

Kushtrim Guraj

Dy djelmosha vijnë dhe ankohen tek Hz Omeri r.a.

Kushtrim Guraj

Tradhëtimi i amanetit e shkatërron jetën e kësaj bote, e shkatërron fenë dhe sjell fatkeqësi në të dy botët

Kushtrim Guraj

Allahu nuk do ta ndryshojë gjendjen e një populli derisa ai të ndryshoj veten…

Kushtrim Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net