Opoja.net

Shpejtoni kah punët e mira

Shpejtoni kah punët  e mira

“…Ju shpejtoni kah punët e mbara..” (Bekare:148.) …se çka të përgatitni për veten tuaj prej të mirave, atë do ta gjeni te Allahu edhe më të mirë, dhe shpërblim më të madh,…(Muzzemmil:20)

Transmeton Ebu Hurerje r.a. se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Duke ecur rrugës një njeri e gjen një degë që pengon dhe e largon. Allahu e falënderon dhe ia fal mëkatet.”

Besimtari gjithmonë mundohet të jetë i dobishëm, kërkon raste për të bërë mirë dhe shopejton drejt veprave të mira. Duke numëruar degët e imanit i Dërguari i Allahut s.a.v.s tha se janë 70 e disa pjesë dhe mes tyre përmendi largimin nga rruga e gjërave që pengojnë njerëzit. Kur është në pyetje puna e mirë nuk ekzistojnë gjëra të vogla, por obligimi që çdokush të bëj  mirë aq sa mundet.

(Islampress)

TË KAPURIT PËR ADHURIME PAS RAMAZANIT

Merlinda Guraj

NE MUNDEMI EDHE JASHTË RAMAZANI!

Merlinda Guraj

AGJËRIMI I GJASHTË DITËVE TË SHEVALIT – RREGULLA DHE DOBI

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net