Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi 26 dhe 27

 • Allahu xh.sh. e udhëzon njeriun që përveç bamirësisë
  ndaj prindërve të bëj edhe lutje për ata,  të cilët gjithë jetën janë bamirës ndaj fëmijëve
  të vet dhe me zemrat e tyre bëjnë dua për to,  para marrë parasysh sa vjet kanë.
 • Verifikimi i lajmeve është obligim i besimtarëve.
  Në kohën e sodit shpesh na ndodh që disa qëndrime të meren në bazë të
  informacioneve gjysmake ose dezinformatave. “O ju që keni besuar, nëse
  ndonjë i pandërgjegjshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të
  mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për
  atë që keni bërë.” (Huxhurat 6)
 • Menjëherë pas këtij ajeti , vjen ajeti për
  dyshimet të cilat bazë kanë pikërisht paragjykimet dhe informatat pa konfirmuara,
  ndërsa të gjitha këto çojnë drejt kanibalizmit shpirtërorë. “O ju që keni
  besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, meqë disa dyshime janë mëkat dhe
  mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri-tjetrit, dhe mos përgjoni
  njëri-tjetrin; a mos ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllait të
  vet të vdekur? Atë pra e urreni! Kini frikë nga ndëshkimi i Allahut, e
  All-llahu është mëshirues, Ai pranon shumë pendimin.” (huxhurat 12)

Tre mësime nga
xhuzi i 27

 • Kurani e mëson njeriun se besimtari shikon me anë të
  zemrës. Njëri nga ajetet që na tregon këtë është përshkrimi i asaj që Muhamedi
  a.s. pa në Miraxh: “Zemra nuk mohoi atë që pa (me sy). (Nexhm 11). Ajetet
  e Zotit qoftë ato kuranore qoftë ajetet (shenjat) në natyrë  besimtari  i sheh me anë të zemrës jo vetëm me anë të
  syve. Allahu na përkujton ti shohim këto ajete dhe në to të shohim Plotfuqinë e
  Tij.
 • Edhe pse çdo ajet kuranor është urtësi,  ka ajete që janë shumë të shkurtra, por shumë
  domethënëse në kuptim të urtësisë që i njeriut i duhen për lehtësimin e jetës në
  këtë botë. Njëri nga këto ajete është nga sureja Nexhm: “Nuk mund njeriu të
  ketë gjithçka që dëshiron?
 • Ajetet e sures Rahaman nuk duhet të lënë askënd indiferent, sepse nuk lan indiferent edhe melekët të cilëve ua lexoi Muhamedi a.s.  Nëse do të ndjekim klasifikimin e mirësive që i  jepen  njeriut do të shohim se Allahu së pari përmend mirësinë e njohjes së Kuranit pastaj krijimin. Mirësia e besimit është para çdo mirësie tjetër për të cilën njeriu duhet të jetë falënderues. “ Rrahmani – (Mëshiruesi – Zoti ynë),  Ai ia mësoi Kur’anin. 3 E krijoi njeriun.  Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit, të shqiptuarit). (Rahman, (Rahman 1-4)

Preporod.com

7

Cila mendoni së është më e mira për daljen nga krizën energjetike ?

Perktheu: A. D. Islampress

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net