Opoja.net

Feja duhet të na bëjë njerëz më të mirë

Feja duhet të na bëjë njerëz më të mirë

Hfz. Mehas Alija

“O ju që
besuat, përqafojeni të vërtetën (islamin) në tërësi, e mos ndiqni rrugën e
djallit, sepse ai është armik juaji i hapët.”
(Bekare, 208).

Sahabiu i nderuar, Ebu Hurejra r.a., tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “Do të shihni se njerëzit janë si mineralet (të ndryshëm). Ata që kanë qenë më të mirët në kohën e xhahilijetit (para islamit), janë më të mirët edhe në Islam, në qoftë se e kuptojnë fenë.” (Imam Buhariu).

Ky hadith
sikur na bënë të kuptojmë se për një njeri që ka kualitet dhe potencial në
veten e tij, feja për të është një vlerë shtesë dhe pasurues i qenies dhe
personalitetit të tij. Nga ana tjetër, te dikush që ka deficit në potenciale,
është i dobët në karakter dhe ka mungesë vlerash njerëzore, fetarësia e tij do
të jetë e tillë sikur edhe vetë personaliteti i tij.

Prandaj dhe
sot shohim njerëz që të kënaqin me fetarësinë e tyre, sikur që shohim edhe të
tilla veprime të shëmtuara nga shumë praktikues të fesë. Bukuria dhe shëmtia
nuk vjen nga feja, por nga potencialet dhe kualitet që i kemi si njerëz. Nëse
jemi të mirë dhe e kuptojmë fenë, jemi më të mirët, në çdo situatë dhe
periudhë.

Feja është
sikur uji. Ai është i pastër, por nëse e derdhim në një kovë të ndyrë dhe të
braktisur, sigurisht që do ta marr një tjetër trajtë substanciale.

Një beduin i quajtur Amër ibn ‘Abse i kishte shkuar Pejgamberit a.s. dhe e kishte pyetur: “Kush je ti?” Muhammedi a.s. i kishte thënë: “Unë jam i dërguari i All-llahut”. Beduini e kishte pyetur: “Të ka dërguar ty All-llahu?” Me ç’rast Muhammedi a.s. kishte pohuar që po. Beduini kishte pyetur sërish: “Me çfarë të ka dërguar ty Zoti?” Atëherë Pejgamberi a.s. i thotë “Jam dërguar me mesazhin që të ruhen lidhjet farefisnore, të mos derdhet gjaku i pafajshëm, të ketë siguri në rrugë, të zhvlerësohet besimi në idhuj dhe të adhurohet All-llahu, si një Zot i vetëm.” (Imam Ahmedi).

Vetëm
shikoni se si Muhammedi a.s. ia prezantoi Islamin njeriut të painformuar
paraprakisht. Së pari ia përmendi disa vlera thelbësore njerëzore, siç është
familja dhe respektimi i jetës njerëzore, e më pas anën fetare, dy çështjet e
besimit, largimin nga idhujtaria (shirkun) dhe besimin e pastër (teuhidin).

Kur njeriu posedon si kualitet karakterin njerëzor, ai shkëlqen. Kur kësaj i bashkohet edhe feja, gjegjësisht religjioziteti, atëherë jo vetëm që përdritërohet, por bëhet një model që shkëlqen si udhëzim për të tjerët.

Feja është një vlerë e çmuar e pakrahasueshme, por shndërrohet në rreze drite udhëzimi kur ajo takon njeriun me sjellje dhe karakter të bukur.

(Hutbeja e xhumasë në xhaminë El-Hidaje në St.Gallen të Zvicrës, 06.11.2020)

(Islampress)

ZEKATI I FITRIT – RREGULLA DHE DOBI

Merlinda Guraj

DISA RREGULLA TË JETËS

Merlinda Guraj

ITIKAFI – DISPOZITA DHE DOBI

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net